Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení koně na člověka. My v hovorově říkáme terapie s koňmi nebo pak námi prováděnou terapii specifikujeme jako speciálně pedagogickou terapii s koňmi – byť oficiální název zní jinak, ale zjistili jsme, že pro představu toho, co na terapiích děláme, je poměrně abstraktní a nedostačující, takže ho nepoužíváme. Kdyby to ale někoho zajímalo, tak oficiálně děláme hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi se zkratkou HPSP (dříve se to jmenovalo Aktivity s využitím koní – odborné názvosloví se neustále mění). 

Terapeutické schopnosti koní lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme, jak je již výše zmíněno, na speciálně pedagogickou terapii. V rámci tohoto typu terapie kůň působí v pedagogické a psychologické rovině a pomáhá tím u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a mnoho dalšího. Na druhé straně pak rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a další oblasti potřebné k začlenění do běžného života.

Nabízí se velmi široké spektrum způsobů práce s klienty – lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách, do terapie je zahrnuta i veškerá práce kolem koní, příprava koně (tzn. čištění, sedlání), práce s koněm ze země i samotné ježdění. O ježdění ale tato terapie primárně není – ježdění se využívá pouze terapeuticky, jako motivace nebo k rozvoji konkrétních oblastí u dětí, u kterých je to vhodným terapeutickým nástrojem.

Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta. Terapie navozuje stav relaxace, poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího.

V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci „poruchy“ provádí sám kůň.

Koně jsou pro děti vybíráni cíleně, vždy na základě individuálních potřeb jednotlivce. Pro klienty, kteří potřebují podpořit, posílit sebevědomí a dodat odvahu vybíráme koně spolupracujícího, laskavého a pečujícího. U klientů, které nemají zcela zvládnuté chování vůči okolí, vlastní emoce a sebeovládání, volíme koně, který umí být nerespektující, netolerantní a nic nedá tomuto klientovi zadarmo – zvládnutí takového koně je totiž vždy podmíněno zvládnutím sám sebe.

Terapii vedeme zážitkovým způsobem, do činnosti klientům nezasahujeme, podporujeme je v samostatnosti, rozvoji myšlení a plánování. Učíme klienty předvídat a ukazujeme jim, co je to přirozený důsledek. Pomáháme jim rozvíjet to, co jim aktuálně nejde a ukazujeme jim možnosti, jak u toho všeho ještě zvládat bouřlivé emoce a mnohdy „neovladatelné“ chování.

Na čem s klienty pracujeme v rámci speciálně pedagogické terapie s koňmi?

 • na rozvoji oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací…)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • na začlenění do kolektivu, rozvoji komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • na sebeuvědomění, zlepšení sebevědomí a sebehodnocení
 • na rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • na zlepšení koordinace a obratnosti
 • na schopnosti relaxace
 • na chápání a zvládání emocí a afektivního chování
 • na řešení mnoha dalších potíží, které dětem komplikují začlenění do běžného života

Nepleťte si hiporehabilitaci se svezením se na koni, k tomu jsou určeny jiné instituce. Speciálně pedagogická terapie za pomoci koní je určena výhradně pro klienty se speciálními potřebami a obsahuje specializované terapeutické postupy k rozvoji oslabených oblastí. Ježdění se v terapii také využívá, ale není její primární náplní.

Jak to u nás chodí?

Nabízíme pravidelnou celoroční docházku, intenzivní hiporehabilitační týdny a nepravidelné skupinové akce. Letní intenzivní hiporehabilitační týdny a nepravidelné akce najdete ZDE

Terapeutická jednotka je vždy plánována individuálně, podle aktuálních možností a potřeb daného klienta/klientů (zařazena je např. péče o koně – znalost jednotlivých činností, pomůcek a posloupností, přivedení koně z pastviny – poznání vybraného koně, jeho ohlávky a vodítka, odchycení koně, nandání ohlávky a vodítka, prosazení se a odvedení od stáda, práce ze země – plnění určitých úkolů společně s koněm, ovládání koně…).

Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby se vždy cíleně pracovalo na rozvoji oslabených funkcí daného klienta. Ono to mnohdy vypadá, že klient třeba „jen zametá“, ale i takové zametání vedené terapeuticky poskytuje nepřeberné možnosti pro trénink → paměti (musím vědět, kde je koště), sluchové percepce (musím vyslechnout instrukce k úkolu), sluchové paměti (udržet instrukci do doby provedení), znalosti procesu (vědět odkud kam zametám a že je třeba smést vše na jednu hromádku), hrubé motoriky a koordinace (samotné zametání vyžaduje použití křížových pohybů), kompetencí pro samostatnost (musím se snažit nějak si poradit, i když nevím co dělat), autoregulace (musím se chovat přiměřeně i když mi to zrovna úplně nejde), pracovních návyků (při tomto druhu terapie klienti vždy ví co a proč dělají – není to „jen“ k tomu, aby se něco procvičilo, ale všechna práce má svůj důvod a klient ji za sebou vidí – na rozdíl od běžné terapie, kde se něco třeba postaví a pak se to celé zase uklidí). A to se řekne jenom zametání… 🙂

Běžná délka terapie je 60 minut. Někteří klienti si u nás terapie zdvojují, tzn., že chodí na 120 minut, protože k efektivnímu naplnění cílů jejich terapií je potřeba více času. O délce terapie rozhoduje terapeut podle konkrétních potřeb a možností daného klienta.

Terapie s koňmi je možno se účastnit již od věku 4 let.

Cena za hiporehabilitační jednotku v délce 60 minut je 600,- Kč. Tato cena je dotovaná, tzn. že je tvořena jen základními náklady na provoz a terapeuti svůj čas poskytují dobrovolnicky – bez nároku na odměnu.

Speciálně pedagogická terapie za pomoci koní je nejefektivnější v případě pravidelné docházky. Při pravidelné docházce se pracuje systematicky, podle individuálních terapeutických plánů, s vytyčením konkrétních a reálných cílů. Pravidelnou docházku poskytujeme v četnosti 1x týdně v délce 60 nebo 120 minut.

V případě nepravidelné docházky (pouze občasné docházení na naše skupinové terapeutické akce) nejsou jasně stanovené terapeutické cíle, není stanoven terapeutický plán a terapeutická intervence je pouze jednorázová. Akce jsou zaměřeny na sociální dovednosti, komunikaci, spolupráci, samostatnost, zodpovědnost a autoregulaci. Není zde cílem pracovat na cíleném rozvoji oslabených oblastí jednotlivce. Tyto akce najdete ZDE.

Určitou výjimkou je pak jednorázový letní intenzivní hiporehabilitační týden, kdy dítě dochází na terapii denně, po dobu šesti po sobě jdoucích dnů (pondělí – sobota). Během tohoto týdne se intenzivně pracuje na konkrétních vytyčených cílech a po absolvování tohoto týdenního programu je efekt terapie mnohdy velmi výrazný (řekli bychom, že se tam občas prostě dějí kouzla 🙂 ). Termín letního intenzivního hiporehabilitačního týdne najdete ZDE.

Máte zájem o hiporehabilitaci? Kontaktujte nás nebo nám rovnou pošlete přihlášku.


Přihláška na hiporehabilitaci – pravidelná docházka

Na počátku terapeutické spolupráce není možno hlásit se na 12O minutové terapie – navýšení probíhá postupně a pouze v případě, že to je pro klienta a terapeutický proces žádoucí. Pokud máte zájem o delší terapeutické jednotky, proberte to se svým terapeutem.
Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou, tento údaj chceme pro případ úrazu a nutnosti ošetření RZS.
Pokud klient nemá diagnózu, podrobněji popište jeho potíže.
Zkušeností nemyslíme pohlazení poníka v ZOO, ale ježdění nebo přímou manipulaci s koněm a péči o něj 🙂
Pravidla provozu hiporehabilitace jsou umístěny dole na této stránce, prosíme věnujte jim pozornost, není to jen formalita, jejich dodržování striktně vyžadujeme.
Pravidla pohybu po areálu jsou umístěny dole na této stránce, prosíme věnujte jim pozornost, není to jen formalita, jejich dodržování striktně vyžadujeme.
Fotografie, audio a video záznamy budou použity k propagaci neziskové organizace a v rámci vzdělávání a výzkumné činnosti.
Jen díky paušálním příjmům jsme schopni poskytovat naše služby za minimální cenu (v případě odečtů za omluvy musíme přičítat rezervu a dostáváme se na vyšší částky za terapeutickou jednotku). V případě, že by s tímto bodem někdo nesouhlasil, je možné platit pouze za odchozené terapie – cena za terapeutickou jednotku je pak vyšší, a to 1000,- Kč za 60 minut. Paušální platby jsou našimi klienty ale jednoznačně preferovány, jelikož z dlouhodobého hlediska jsou finančně výhodnější a my, díky jistotě příjmů, můžeme snížit cenu terapeutické jednotky na absolutní minimum. V případě, že chcete hradit pouze odchozené terapie nás o tom prosím písemně informujte a my tomu přizpůsobíme vaší cenu terapie.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram