Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení koně na člověka.

Terapeutické schopnosti koní lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně pedagogickou terapii. V rámci tohoto typu terapie kůň působí v pedagogické a psychologické rovině a pomáhá tím u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a mnoho dalšího.

Speciálně pedagogická terapie s koněm na druhé straně rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a další oblasti potřebné k začlenění do běžného života.

Nabízí se velmi široké spektrum způsobů práce s dětmi – lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách, do terapie je zahrnuta práce ve stáji, příprava koně (tzn. čištění, sedlání), práce s koněm ze země i samotné ježdění. O ježdění ale tato terapie primárně není – ježdění se využívá opět terapeuticky (jako motivace nebo k rozvoji konkrétních pblastí u dětí, u kterých je to vhodným terapeutickým nástrojem.

Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta. Terapie navozuje stav relaxace, poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího.

V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci „poruchy“ provádí sám kůň.

Koně jsou pro děti vybíráni cíleně, vždy na základě individuálních potřeb jednotlivce. Pro děti, které potřebují podpořit, posílit sebevědomí a dodat odvahu vybíráme koně spolupracujícího, laskavého a pečujícího. U dětí, které nemají zcela zvládnuté chování vůči okolí, vlastní emoce a sebeovládání, vybíráme koně, který umí být nerespektující, netolerantní a nic nedá dětem zadarmo – zvládnutí takového koně je totiž vždy podmíněno zvládnutím sama sebe.

Na čem s dětmi pracujeme v rámci speciálně pedagogické terapie s koňmi?

 • na rozvoji oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací…)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • na začlenění do kolektivu, rozvoji komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • na sebeuvědomění, zlepšení sebevědomí a sebehodnocení
 • na rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • na zlepšení koordinace a obratnosti
 • na schopnosti relaxace
 • na chápání a zvládání emocí a afektivního chování
 • na řešení mnoha dalších potíží, které dětem komplikují začlenění do běžného života

Jak to u nás chodí?

Nabízíme pravidelnou celoroční docházku, intenzivní hiporehabilitační týdny a nepravidelné skupinové akce. Letní intenzivky a nepravidelné akce vždy zveřejňujeme v událostech na našem Facebooku.

Terapeutická jednotka je vždy plánována individuálně, podle aktuálních možností a potřeb daného dítěte/dětí (zařazena je např. péče o koně – znalost jednotlivých činností, pomůcek a posloupností, přivedení koně z pastviny – poznání vybraného koně, jeho ohlávky a vodítka, odchycení koně, nandání ohlávky a vodítka, prosazení se a odvedení od stáda, práce ze země – plnění určitých úkolů společně s koněm, ovládání koně…). Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby se vždy cíleně pracovalo na rozvoji oslabených funkcí daného dítěte. Ono to mnohdy vypadá, že dítě třeba „jen zametá“, ale i takové zametání vedené terapeuticky poskytuje nepřeberné možnosit pro trénink → paměti (musím vědět, kde je koště), sluchové percepce (musím vyslechnout instrukce k úkolu), sluchové paměti (udržet instrukci do doby provedení), znalosti procesu (odkud kam zametám a že je třeba smést vše na jednu hromádku), hrubé motoriky a koordinace (samotné zametání vyžadující křížové pohyby), kompetencí pro samostatnost (snažit se nějak si poradit, i když nevím co dělat), autoregulace (chovat se přiměřeně i když mi to zrovna úplně nejde), pracovních návyků (u nás děti vždy ví co a proč dělají – není to „jen“ k tomu, aby se něco procvičilo, ale všechna práce má svůj důvod a dítě ji za sebou vidí – na rozdíl od běžné terapie, kde se něco postaví a pak se to zase uklidí). A to se řekne jenom zametání… 🙂

Terapie trvá cca 20 – 25 minut. Je možno se účastnit již od věku 3 let. U starších klientů je možno spojit dvě terapeutické jednotky, tzn. 40 – 50 minut terapeutické práce. Délka terapie je vždy přímo závislá na potřebách a možnostech daného klienta, zásadní je pak schopnost udržení pozornosti a unavitelnost.

Speciálně pedagogická terapie za pomoci koní je efektivní pouze v případě pravidelné práce s klientem, podle individuálních plánů, a s vytyčením konkrétních a reálných cílů. V případě nepravidelné docházky není možno tyto cíle efektivně naplňovat a poté není působení zvířete možno zahrnout do oblasti terapie, ale spíše do aktivit volnočasových a aktivačně motivačních.

Optimální četnost terapie je 1x týdně v délce 20 – 50 minut (aby bylo možno zaznamenat její pozitivní působení a hodnotit její efektivitu). Určitou výjimkou jsou letní intenzivní hiporehabilitační týdny, kdy klient dochází denně po dobu šesti po sobě jdoucích dnů a během tohoto týdne se skutečně intenzivně pracuje na konkrétním vytyčeném cíli.

 

Visit Us On Facebook