Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení koně na člověka.

Terapeutické schopnosti koní lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně pedagogickou terapii. V rámci tohoto typu terapie kůň působí v pedagogické a psychologické rovině a pomáhá tím u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a mnoho dalšího.

Speciálně pedagogická terapie s koněm na druhé straně rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a další oblasti potřebné k začlenění do běžného života.

Nabízí se velmi široké spektrum způsobů práce s dětmi – lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách, do terapie je zahrnuta práce ve stáji, příprava koně (tzn. čištění, sedlání), práce s koněm ze země i samotné ježdění. O ježdění ale tato terapie primárně není – ježdění se využívá opět terapeuticky (jako motivace nebo k rozvoji konkrétních pblastí u dětí, u kterých je to vhodným terapeutickým nástrojem.

Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta. Terapie navozuje stav relaxace, poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího.

V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci „poruchy“ provádí sám kůň.

Koně jsou pro děti vybíráni cíleně, vždy na základě individuálních potřeb jednotlivce. Pro děti, které potřebují podpořit, posílit sebevědomí a dodat odvahu vybíráme koně spolupracujícího, laskavého a pečujícího. U dětí, které nemají zcela zvládnuté chování vůči okolí, vlastní emoce a sebeovládání, vybíráme koně, který umí být nerespektující, netolerantní a nic nedá dětem zadarmo – zvládnutí takového koně je totiž vždy podmíněno zvládnutím sama sebe.

Terapii vedeme zážitkovým způsobem, do činnosti dětem nezasahujeme, podporujeme je v samostatnosti, rozvoji myšlení a plánování. Učíme děti předvídat a ukazujeme jim, co je to přirozený důsledek. Pomáháme jim rozvíjet to, co jim aktuálně nejde a ukazujeme jim možnosti, jak u toho všeho ještě zvládat bouřlivé emoce a „neovladatelné“ chování.

Na čem s dětmi pracujeme v rámci speciálně pedagogické terapie s koňmi?

 • na rozvoji oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací…)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • na začlenění do kolektivu, rozvoji komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • na sebeuvědomění, zlepšení sebevědomí a sebehodnocení
 • na rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • na zlepšení koordinace a obratnosti
 • na schopnosti relaxace
 • na chápání a zvládání emocí a afektivního chování
 • na řešení mnoha dalších potíží, které dětem komplikují začlenění do běžného života

Nepleťte si hiporehabilitaci se svezením dítěte na koni, k tomu jsou určeny jiné instituce. Speciálně pedagogická terapie za pomoci koní je určena výhradně pro klienty se speciálními potřebami a obsahuje specializované terapeutické postupy k rozvoji oslabených oblastí. Ježdění se v terapii také využívá, ale není její primární náplní.

Jak to u nás chodí?

Nabízíme pravidelnou celoroční docházku, intenzivní hiporehabilitační týdny a nepravidelné skupinové akce. Letní intenzivní hiporehabilitační týdny a nepravidelné akce vždy zveřejňujeme v událostech na našem Facebooku a mohou se na ně přihlásit i klienti, kteří k nám nedochází na pravidelné terapie. 

Terapeutická jednotka je vždy plánována individuálně, podle aktuálních možností a potřeb daného dítěte/dětí (zařazena je např. péče o koně – znalost jednotlivých činností, pomůcek a posloupností, přivedení koně z pastviny – poznání vybraného koně, jeho ohlávky a vodítka, odchycení koně, nandání ohlávky a vodítka, prosazení se a odvedení od stáda, práce ze země – plnění určitých úkolů společně s koněm, ovládání koně…). Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby se vždy cíleně pracovalo na rozvoji oslabených funkcí daného dítěte. Ono to mnohdy vypadá, že dítě třeba „jen zametá“, ale i takové zametání vedené terapeuticky poskytuje nepřeberné možnosit pro trénink → paměti (musím vědět, kde je koště), sluchové percepce (musím vyslechnout instrukce k úkolu), sluchové paměti (udržet instrukci do doby provedení), znalosti procesu (odkud kam zametám a že je třeba smést vše na jednu hromádku), hrubé motoriky a koordinace (samotné zametání vyžadující křížové pohyby), kompetencí pro samostatnost (snažit se nějak si poradit, i když nevím co dělat), autoregulace (chovat se přiměřeně i když mi to zrovna úplně nejde), pracovních návyků (u nás děti vždy ví co a proč dělají – není to „jen“ k tomu, aby se něco procvičilo, ale všechna práce má svůj důvod a dítě ji za sebou vidí – na rozdíl od běžné terapie, kde se něco třeba postaví a pak se to celé zase uklidí). A to se řekne jenom zametání… 🙂

Běžná délka terapie je 60 minut. Děti, které ještě nevydrží 60 minut práce, zpočátku dochází na 30 minut a postupně pracujeme na tom, aby zvládly standardní hodinovou terapii. O zkrácení délky terapeutické jednotky rozhoduje terapeut, na základě diagnostiky.

Terapie s koňmi je možno se účastnit již od věku 4 let (individuálně můžeme zvážit i přijetí dítěte tříletého, pokud splní kritéria potřebná pro tento druh terapie).

Cena za hiporehabilitační jednotku: 600,- Kč (60 minut) / 350,- Kč (30 minut).

Nabízíme tři typy terapie:

 • INDIVIDUÁLNÍ – pravidelné terapie
 • SKUPINOVÉ – nepravidelné terapeutické akce
 • INTENZIVNÍ – letní intenzivní hiporehabilitační týden

Speciálně pedagogická terapie za pomoci koní je nejefektivnější v případě pravidelné docházky. Při pravidelné docházce se pracuje systematicky, podle individuálních terapeutických plánů, s vytyčením konkrétních a reálných cílů. Pravidelnou docházku poskytujeme v četnosti 1x týdně v délce 60 minut

V případě nepravidelné docházky (pouze občasné docházení na naše skupinové terapeutické akce) nejsou jasně stanovené terapeutické cíle, není stanoven terapeutický plán a terapeutická intervence je pouze jednorázová. Akce jsou zaměřeny na sociální dovednosti, komunikaci, spolupráci, samostatnost, zodpovědnost a autoregulaci. Není zde cílem pracovat na cíleném rozvoji oslabených oblastí jednotlivce. Tyto akce jsou vypsány v událostech na našem Facebooku – informace k přihlašování jsou vždy uvedeny u jednotlivých akcí.

Určitou výjimkou je pak jednorázový letní intenzivní hiporehabilitační týden, kdy dítě dochází na terapii denně, po dobu šesti po sobě jdoucích dnů (pondělí – sobota). Během tohoto týdne se intenzivně pracuje na konkrétních vytyčených cílech a po absolvování tohoto týdenního programu je efekt terapie mnohdy velmi výrazný (řekli bychom, že se tam občas prostě dějí kouzla 🙂 ). Termín letního intenzivního hiporehabilitačního týdne najdete v událostech na našem Facebooku – informace k přihlašování jsou uvedeny v události.

Máte zájem o hiporehabilitaci? Kontaktujte nás.


Přihláška na hiporehabilitaci – pravidelná docházka

Zaškrtněte pouze v případě dočasné potřeby zkrácení terapie na 30 minut.
Terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou, tento údaj chceme pro případ úrazu a nutnosti ošetření RZS.
Pokud dítě nemá diagnózu, podrobněji popište jeho potíže.
Adresu uvádějte včetně PSČ.
Zkušeností nemyslíme pohlazení poníka v ZOO, ale ježdění nebo přímou manipulaci s koněm a péči o něj 🙂
Pravidla provozu hiporehabilitace jsou umístěny dole na této stránce, prosíme věnujte jim pozornost, není to jen formalita, jejich dodržování striktně vyžadujeme.
Pravidla pohybu po areálu jsou umístěny dole na této stránce, prosíme věnujte jim pozornost, není to jen formalita, jejich dodržování striktně vyžadujeme.
Fotografie, audio a video záznamy budou použity k propagaci neziskové organizace, v rámci vzdělávání a výzkumné činnosti.
V případě, že by s tímto bodem někdo nesouhlasil, je možné platit pouze za odchozené terapie - cena za terapeutickou jednotku je pak vyšší (500,- Kč / 1000,- Kč). Paušální platby jsou našimi klienty ale jednoznačně preferovány, jelikož z dlouhodobého hlediska jsou finančně výhodnější a my, díky jistotě příjmů, můžeme snížit cenu terapeutické jednotky na absolutní minimum.

Visit Us On Facebook