Canisterapie

CANISTERAPIE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

Terapeutické schopnosti psů lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně pedagogickou terapii za pomoci psů. Příležitostně působíme i v jiných oblastech canisterapie, ale to pouze nárazově, pokud máme volný čas.     

V rámci speciálně pedagogické terapie pes působí v rovině pedagogické a psychologické a tím pomáhá u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a další. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné. Nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem, přičemž lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách. Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta, terapie navozuje stav relaxace,  poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího. V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci poruchy provádí sám pes.

Na čem s dětmi pracujeme v rámci speciálně pedagogické terapie se psem?

 • na rozvoji oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací…)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • na začlenění do kolektivu, rozvoji komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • na sebeuvědomění, zlepšení sebevědomí a sebehodnocení
 • na rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • na zlepšení koordinace a obratnosti
 • na schopnosti relaxace
 • na chápání a zvládání emocí a afektivního chování
 • na řešení mnoha dalších potíží, které dětem komplikují začlenění do běžného života

Terapii se psem poskytujeme aktuálně pouze v rámci speciálně pedagogické terapie v MANNAZ – centru komplexní péče v Kralupech nad Vltavou. Využívána je nepravidelně, dle aktuální potřeby daných klientů a kapacit psa. Canisterapii jsme byli nuceni omezit z důvodu odchodu naší canisterapeutické fenky do psího důchodu. Vzhledem k omezeným možnostem působení psa v terapii, máme aktuálně veškerou terapeutickou kapacitu pokrytou působením v našem zařízení. Není tedy možné se nyní na terapii se psem přihlásit.

Visit Us On Facebook