Canisterapie

CANISTERAPIE je pojem označující terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

Terapeutické schopnosti psů lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně pedagogickou terapii za pomoci psů. Příležitostně působíme i v jiných oblastech canisterapie, ale to pouze nárazově, pokud máme volný čas.     

V rámci speciálně pedagogické terapie pes působí v rovině pedagogické a psychologické a tím pomáhá u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a další. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné.

Nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem, přičemž lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách.

Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta, terapie navozuje stav relaxace,  poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího. V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci poruchy provádí sám pes.

Veškerá činnost se psem je vedena terapeuticky a zaměřuje se na rozvoj oslabených funkcí. Pes poskytuje nepřeberné množství možností jak procvičit to, co klientovi nejde, a to takovým způsobem, že si často vůbec nevšimne, že probíhá nějaká terapie.

Na čem s našimi klienty pracujeme v rámci speciálně pedagogické terapie se psem?

 • na rozvoji oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací…)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • na začlenění do kolektivu, rozvoji komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • na sebeuvědomění, zlepšení sebevědomí a sebehodnocení
 • na rozvoji samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • na zlepšení koordinace a obratnosti
 • na schopnosti relaxace
 • na chápání a zvládání emocí a afektivního chování
 • na řešení mnoha dalších potíží, které dětem komplikují začlenění do běžného života

AKTUÁLNĚ MÁME STOP STAV PRO PŘÍJEM NOVÝCH KLIENTŮ CANISTERAPIE

Terapii se psem nyní poskytujeme v rámci komplexní terapeutické péče v našem centru v Kralupech nad Vltavou, v naší terapeutické školičce a při individuálních terapiích ve venkovním prostředí v Chudolazech.

Vzhledem k omezeným možnostem působení zvířete v terapii (máme pouze dva psy), máme aktuálně veškerou terapeutickou kapacitu pokrytou vlastními aktivitami – do  jiných zařízení aktuálně nedocházíme, a to ani jednorázově. V případě poptávky jsme však schopní Vás nasměrovat na někoho z našich aktuálně méně vytížených kolegů. 

Od nového školního roku plánujeme otevřít v našem centru komplexní péče MANNAZ (v Kralupech nad Vltavou) skupinovou terapeutickou aktivitu se psem. Na tuto pravidelnou aktivitu, která bude probíhat v průběhu celého školního roku (1x týdně) bude možné se přihlásit začátkem srpna – přihlášení bude možno provést na této stránce.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram