Terapie se zvířaty

CO JE TERAPIE SE ZVÍŘATY A JAK U NÁS PROBÍHÁ?

Naší specializací je speciálně pedagogická terapie se zvířaty. Pracujeme tedy na rozvoji oslabených funkcí dětí, dospívajících a dospělých, kteří mají diagnózu z oblasti neurovývojových poruch – převážně pracujeme s klienty s poruchami autistického spektra, ADHD a neurovývojovými poruchami řeči.

Terapie je vždy vedená tak, aby na první pohled nevypadala jako TERAPIE. Takže například nasazování a zapínání obojku u psa může s vhodným terapeutickým vedením rozvíjet jemnou motoriku, koordinaci, prostorovou orientaci, orientaci na tělesném schématu, pracovní paměť, zrakovou a sluchovou percepci, řeč a komunikaci, znalost barev, délky, odhadu a mnoho dalšího. Jedna činnost a možnost 60 minut rozvíjet a procvičovat (navíc atraktivním a zábavným způsobem) to, co klientovi až tak úplně nejde.

Naše zvířata, která jsou pro tyto účely speciálně vycvičená, umí klientům pomoct nebo je v případě potřeby cíleně trochu potrápit (což je žádoucí u klientů s poruchami chování a autoregulace), umí motivovat k lepším výkonům, utěšit, když to zrovna moc nejde nebo nám terapeutům zrcadlit navenek skryté emoce klienta… Je toho hodně, s čím nám při samotné terapii pomáhají, že? …a to je tady napsán jen zlomek toho, co skutečně umí.

Konkrétní zvíře (druh zooterapie) vybíráme podle zájmu klienta. Nebudeme pracovat se psem, když má klient rád koně nebo kočky, pak by to celé trochu postrádalo význam. Svou roli ve výběru vhodného typu terapie pak hraje i prostředí, ve kterém se pracuje.

S čím konkrétně tedy může speciálně pedagogická terapie se zvířetem pomoct?

 • s rozvojem oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí
  • zrakové vnímání (orientace v prostoru, pravo-levoá orientace, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť
  • sluchové vnímání (sluchovou orientaci, sluchové rozlišování zvuků, tónů, hlásek, slabik slov a vět, vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť)
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • paměť
  • myšlení (logické, abstraktní)
  • řeč (artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti)
  • předmatematické a matematické představy (předčíselné a číselné představy, chápání číselných řad, orientace v čase, schopnost provádění matematických operací…)
  • hrubá a jemná motorika, motorická koordinace, senzomotorika
 • se začleněním do kolektivu, rozvojem komunikačních dovedností a sebeprezentace
 • se sebeuvědoměním, zlepšením sebevědomí a sebehodnocení
 • s rozvojem samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce
 • se zlepšením koordinace a obratnosti
 • s autoregulací a schopností relaxace
 • s řešením výchovně-vzdělávacích potíží, sociálně patologických jevů
 • s dalšími oblastmi, které jsou důležité pro zapojení do běžného života

Jaká zvířata používáme v terapii?

V rámci speciálně pedagogické terapie se u nás můžete potkat s koňmi, psi a kočkami. Máme dva koně plemene lipický kůň, jednoho koně plemene Irský cob, dva psy plemene čínský chocholatý pes a tři kočky, které jsme zachránili nebo adoptovali.

Klikněte na obrázek, pokud chcete více informací o HIPOREHABILITACI.

Klikněte na obrázek, pokud chcete více informací o CANISTERAPII.

Klikněte na obrázek, pokud chcete více informací o FELINOTERAPII.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram